Medezeggenschapsraad

Elke basisschool is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het doel is om gekozen ouders/verzorgers en teamleden inspraak te geven. Dit kan in de vorm van advies of, bij ingrijpende zaken, in de vorm van instemming. De samenstelling van de MR bestaat uit ouders (3-4 personen) en personeelsleden (3 personen).
De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. In de week voorafgaand aan een MR vergadering plaatsen we een agenda op de site van de school. De vergaderingen zijn openbaar. De MR doet elk jaar verslag van haar activiteiten in de vorm van een jaaroverzicht.
Wilt u een onderwerp in de MR besproken hebben? Neem dan contact op met één van de leden. Namen, mailadressen en/of telefoonnummers vindt u in de kalender.
Hier vindt u het jaarverslag 2020-2021.