Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief, dit is in de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' geregeld. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op de school. De MR heeft inspraak, maar de directie 'maakt' het beleid en is eindverantwoordelijk. De MR is er voor alle partijen op school: directie en management, personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen. 

 

Wat is onze rol? 

Als MR houden wij ons bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid (zoals bijvoorbeeld wijziging van visie of schooltijden) of advies bevoegdheid (zoals bijvoorbeeld het financiële beleid of zaken omtrent Corona).  

Onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken zijn onder andere het klimaat in de schoolgebouwen, de Cito-toets resultaten, de schoolgids en het formatieplan. Ook is de MR betrokken bij de aanname van nieuwe personeelsleden.  

Elk najaar brengt de MR een jaarverslag uit, waarin u kunt lezen wat de MR in het afgelopen schooljaar heeft besproken en gedaan. Het jaarverslag ontvangt u begin november.  

 

Wie zijn wij? 

De MR van de Alfonsus bestaat uit een personeelsgeleding (3 leerkrachten) en een oudergeleding (3 ouders). De oudergeleding wordt gekozen door de ouders/verzorgers, de leerkrachten kiezen de personeelsgeleding. Onze MR bestaat uit de volgende leden: 

Personeelsgeleding:

Mirjam Haghuis, Ethel Krebbers en Manon Lindeman. 

Oudergeleding:                                 

Femke Beckers, Marleen Kroeze en Jeroen Peuling: 

  

Suggesties of ideeën? 

Om u als ouder of leerkracht zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. Stuur een e-mail aan alfonsus-mr@skoe.nl of neem contact op met één van de leden van de MR over onderwerpen die u belangrijk vindt.