Leerlingenzorg

Op de Alfonsusschool proberen wij op een zo goed mogelijke manier in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Niet elk kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier en wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden. De leerkracht is hier als eerste verantwoordelijk voor. Mocht er extra zorg nodig zijn, binnen of buiten de groep, dan gaat dat in overleg met de intern begeleider.  Zo nodig wordt de deskundigheid van het Steunpunt KOE geraadpleegd.
Zie het Schoolondersteuningsprofiel.

Externe ondersteuning voor uw kind

Binnen onze stichting streven we er naar dat leerlingen de uren onderwijs krijgen waar ze recht op hebben en die nodig zijn om zich te kunnen ontwikkelen. Soms schakelen ouders, in overleg met school of op eigen initiatief, externe hulp in. Daar gelden wettelijke regels voor. De wet bepaalt dat er door leerlingen geen gebruik gemaakt mag worden van logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en dergelijke onder schooltijd. Enkel wanneer de huisarts, medisch specialist of kinderpsychiater een nadrukkelijke verklaring af heeft gegeven dat er medische of psychiatrische noodzakelijkheid voor de behandeling is kan er onder schooltijd gebruik gemaakt worden van de externe ondersteuning. Deze ondersteuning mag dan als vervangende onderwijsactiviteit worden beschouwd waardoor de leerling onder schooltijd aan deze vervangende activiteiten mag meedoen. 

Over de invulling van deze ondersteuning moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt met de schoolbegeleider vanuit het Steunpunt, de schooldirecteur en de intern begeleider(s) van de school.